** ترمینال پرواز ایرلاین های داخلی **

تمامی پروازهای ایرلاین های داخلی از مبدا فرودگاه مهر آباد تهران به شرح زیر انجام می پذیرد:


ترمینال 1: زاگرس - کیش ایر

ترمینال 2: آتا - ایران ایر - قشم ایر - ایرتور - معراج - نفت

ترمینال 4: آسمان - اترک - تابان - کاسپین - ماهان

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید