لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

کلاس پروازی

All

 • All
 • Economy
 • Premium Economy
 • Business
 • Premium Business
 • First Class
 • Premium First Class

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

کلاس پروازی

مسافرین عادی

 • مسافرین عادی
 • ویژه آقابان
 • ویژه بانوان
 • ویژه حمل خودرو

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

{{searchIr.appConfig.searchTab.HotelTitle}}

لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مبدا (شهر یا کشور) را انتخاب کنید.

لطفا مقصد (شهر یا کشور) را انتخاب کنید. مبدا و مقصد یکاسان است.

لطفا مبدا را انتخاب کنید.

مبدا و مقصد یکاسان است. لطفا مقصد را انتخاب کنید.

لطفا مقصد (شهر یا کشور) را انتخاب کنید.

لطفا محصول یا برند را انتخاب کنید.

لطفا مقصد (کشور) را انتخاب کنید.

فیلد نباید خالی باشد.

لطفا مقصد (شهر) را انتخاب کنید.

لطفا شهر مقصد را انتخاب کنید.

معرفی فرصت هاي سرمایه گزاري

جستجو و معرفی منابع مالی موجود براي راه اندازي بنگاههاي زود بازده و استارتاپ ها: 1- حمایت هاي مالی منطقه اي و ملی 2- حمایت هاي مالی بلاعوض مستقیم اروپائی 3- سرمایه گذاري غیرمستقیم «بانک سرمایه گذاري اروپائی» (EIB) 4- اخذ وام و ایجاد نقدینگی جهت سرمایه گذاري در چهارچوب ابزارهاي مالی برنامه ي مالی خلاقیت و رقابتی

معرفی فرصت هاي سرمایه گزاري

فرآیند ثبت شرکت:

سهامداران براي ثبت شرکت باید این روند را تعقیب نمایند

(شماره مالی )

 • • ثبت شماره مالی

(قرارداد قانونی)

 • • قرارداد همکاري با اینکیوبیشن
 • • قرارداد استخدام حسابدار

(ثبت نهایی شرکت)

 • • افتتاح حساب بانکی 
 • • ثبت شرکت

(آغاز فعالیت های رسمی)

 • • اعلان آغاز فعالیتها
 • • ثبت براي اخذ شماره تامین اجتماعی

بازاریابی و فروش

ما علاوه بر مشاوره در حوزه ي بازاریابی و فروش، براي بازار اروپا گام هاي عملیاتی را نیز بر میداریم: 

مشاوره : ما به ارائه ي خدمات مشاوره اي در فروش و بازاریابی در اروپا می پردازیم .

عملیات : ما یک تیم اختصاصی براي انجام فروش و بازاریابی در اروپا فراهم می کنیم.

برآورد هزینه ها 

 

شرح موارد قیمت /ماه
اینکیوبیشن 30 یورو (آدرس مجازي) -300 یورو (آفیس)
حداقال مالیات تامین اجتماعی حدود 180 یورو
حسابدار بین 120 تا 180 یورو ماهیانه

 

بسته ي خدمات بازرگانی -Essential

1 -مشاوره جهت ثبت شرکت، انتخاب موضوع شرکت و حیطه ي فعالیت هاي آن.

2 -مذاکره براي پیدا کردن بهترین مکان شرکت و ادرس مجازي و حسابدار با قیمت مناسب

3 -دریافت شماره ملی مالیاتی براي دو نفر و ثبت رسمی شرکت بوسیله وکیل

4 -بازگشایی و آغاز به کار رسمی فعالیت هاي تجاري شرکت.

1980 یورو

 

بسته ي خدمات بازرگانی -Business 

1 -مشاوره جهت ثبت شرکت، انتخاب موضوع شرکت و حیطه ي فعالیت هاي آن.

2 -مذاکره براي پیدا کردن بهترین مکان شرکت و ادرس مجازي و حسابدار با قیمت مناسب

3 -دریافت شماره ملی مالیاتی براي دو نفر و ثبت رسمی شرکت بوسیله وکیل

4 -بازگشایی و آغاز به کار رسمی فعالیت هاي تجاري شرکت.

5 -افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در پرتغال

6 -تخصیص 5 ساعت به ترجمه ي زبان پرتغالی مدارك، اسناد و قراردادها (فراهم آوردن مدارك قابل درك)

7 -تخصیص 10 ساعت مشاوره هاي قانونی و حقوقی (به کمک وکلاي خبره) براي همه ي فعالیت هاي مترتب بر کسب و کار مورد نظر 

3750 یور

 

بسته ي خدمات بازرگانی -Gold

1 -مشاوره جهت ثبت شرکت، انتخاب موضوع شرکت و حیطه ي فعالیت هاي آن.

2 -درخواست به مراکز قانونی جهت تایید نام مورد نظر شرکت.

3 -ثبت رسمی شرکت.

4 -افتتاح حساب بانکی بنام شرکت.

5 -بازگشایی و آغاز به کار رسمی فعالیت هاي تجاري شرکت.

 

6 -ارائه ي خدمات حسابداري به مدت یکسال 7 -تهیه، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت.

8 -تخصیص 10 ساعت به ترجمه ي زبان پرتغالی مدارك، اسناد و قراردادها (فراهم آوردن مدارك قابل درك)

9 -تخصیص 10 ساعت مشاوره هاي قانونی و حقوقی (به کمک وکلاي خبره) براي همه ي فعالیت هاي مترتب بر کسب و کار مورد نظر

5950 یور

 

قیمت گذاري

بسته ي خدمات بازرگانی --------------- متغیر در قیمت، متناسب با هر مورد 

مدیریت : قبول مسئولیت تمامی امور اداري و قانونی شرکت شما --------------------- 250 یورو در ماه 

کمک مالی : ارائه ي درخواست براي بودجه هاي اروپائی و خطوط اعتباري --------------------- پرداخت ثابت 3500 یورو و درصدي متغیر بعنوان حق موفقیت 

بازاریابی :‌ مشاوره براي فروش و بازاریابی موثر در بازار اروپا ----------------------------- متغیر در قیمت، متناسب با هر مورد